Thais Freire
|/nasceu-jesus-kord-lagu-thais-freire|Nasceu jesus|Thais Freire|/tmp/thais-freire.jpg?295 |/senhor-dos-senhores-kord-lagu-thais-freire|Senhor dos senhores|Thais Freire|/tmp/thais-freire.jpg?295 |/tu-es-kord-lagu-thais-freire|Tu és|Thais Freire|/tmp/thais-freire.jpg?295 |/algo-novo-kord-lagu-thais-freire|Algo novo|Thais Freire|/tmp/thais-freire.jpg?295 |/graca-kord-lagu-thais-freire|Graça|Thais Freire|/tmp/thais-freire.jpg?295 1