|/se-tu-minhalma-mudah-pemula-thadeu-lima|Se tu minh'alma|Thadeu Lima|thadeu-lima.jpg |/o-rei-esta-voltando-mudah-pemula-thadeu-lima|O rei esta voltando|Thadeu Lima|thadeu-lima.jpg |/porque-ele-vive-playback-mudah-pemula-thadeu-lima|Porque ele vive playback|Thadeu Lima|thadeu-lima.jpg |/mais-perto-meu-deus-de-ti-mudah-pemula-thadeu-lima|Mais perto meu deus de ti|Thadeu Lima|thadeu-lima.jpg |/saudosa-lembranca-mudah-pemula-thadeu-lima|Saudosa lembrança|Thadeu Lima|thadeu-lima.jpg |/porque-ele-vive-mudah-pemula-thadeu-lima|Porque ele vive|Thadeu Lima|thadeu-lima.jpg |/ultima-hora-mudah-pemula-thadeu-lima|Última hora|Thadeu Lima|thadeu-lima.jpg |/alvo-mais-que-a-neve-mudah-pemula-thadeu-lima|Alvo mais que a neve|Thadeu Lima|thadeu-lima.jpg |/conversao-mudah-pemula-thadeu-lima|Conversão|Thadeu Lima|thadeu-lima.jpg |/a-mensagem-da-cruz-mudah-pemula-thadeu-lima|A mensagem da cruz|Thadeu Lima|thadeu-lima.jpg 1
|/mudah-pemula-luis-miguel|Luis Miguel||luis-miguel.jpg |/mudah-pemula-simple-plan|Simple Plan||simple-plan.jpg |/mudah-pemula-reik|Reik||reik.jpg |/mudah-pemula-ed-sheeran|Ed Sheeran||ed-sheeran.jpg |/mudah-pemula-vozes-da-capital|Vozes da Capital||vozes-da-capital.jpg 1