Thadeu Lima

thadeu lima

Tabulasi

{"data":[["","\/se-tu-minhalma-tabulasi-thadeu-lima","Se tu minh'alma","Thadeu Lima","\/tmp\/thadeu-lima.jpg?507"],["","\/o-rei-esta-voltando-tabulasi-thadeu-lima","O rei esta voltando","Thadeu Lima","\/tmp\/thadeu-lima.jpg?507"],["","\/porque-ele-vive-playback-tabulasi-thadeu-lima","Porque ele vive playback","Thadeu Lima","\/tmp\/thadeu-lima.jpg?507"],["","\/mais-perto-meu-deus-de-ti-tabulasi-thadeu-lima","Mais perto meu deus de ti","Thadeu Lima","\/tmp\/thadeu-lima.jpg?507"],["","\/saudosa-lembranca-tabulasi-thadeu-lima","Saudosa lembran\u00e7a","Thadeu Lima","\/tmp\/thadeu-lima.jpg?507"],["","\/ultima-hora-tabulasi-thadeu-lima","\u00daltima hora","Thadeu Lima","\/tmp\/thadeu-lima.jpg?507"],["","\/alvo-mais-que-a-neve-tabulasi-thadeu-lima","Alvo mais que a neve","Thadeu Lima","\/tmp\/thadeu-lima.jpg?507"],["","\/porque-ele-vive-tabulasi-thadeu-lima","Porque ele vive","Thadeu Lima","\/tmp\/thadeu-lima.jpg?507"],["","\/conversao-tabulasi-thadeu-lima","Convers\u00e3o","Thadeu Lima","\/tmp\/thadeu-lima.jpg?507"],["","\/a-mensagem-da-cruz-tabulasi-thadeu-lima","A mensagem da cruz","Thadeu Lima","\/tmp\/thadeu-lima.jpg?507"]],"pag":1,"limit":10,"last":1,"total":10}

Artis terkait

{"data":[["","\/tabulasi-reik","Reik","","\/tmp\/reik.jpg?276"],["","\/tabulasi-vozes-da-capital","Vozes da Capital","","\/tmp\/vozes-da-capital.jpg?522"]],"pag":1,"limit":10,"last":2,"total":2}